Logo Access Plus

Co říkají odborníci

Naše hry rovněž dávají prostor k vyjádření našim odborníkům. Díky jejich vizi jsme schopni informovat lékaře, pečovatele a pacienty o výhodách jednotlivých her a kognitivních funkcích, které stimulují.  

Celý tým Access+ vám přeje, ať si užijete hru!

Philippe Robert

Philippe Robert

Profesor psychiatrie

Philippe Robert je profesorem psychiatrie na Univerzitě Côte d’Azur, ředitelem tamního týmu Cognition, Behaviour & Technology (CoBTeK) a vedoucím katedry logopedie.

Obtíže se soustředěním, pamětí, sebeorganizací k provádění rekreačních nebo profesních činností, nedostatek motivace, chudší emoční prožívání, ztráta zájmu o vztahy s ostatními… Výše uvedené může být příznakem řady neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a s ní spojené poruchy, ale také neuropsychiatrických poruch, jako jsou depresivní stavy, psycho-traumatický stres nebo schizofrenie. 

Již mnoho let projevují zdravotničtí pracovníci velký zájem o jinou než farmakologickou léčbu uvedených patologických stavů. Tyto druhy léčby, prováděné individuálně nebo ve skupinách, využívají řadu prostředků a podpůrných prvků, včetně deskových her! 

 » Deskové hry pomáhají lidem vést lepší život, protože zlepšují kvalitu jejich života.  » 

V červnu 2021 se sešla skupina odborníků z řad lékařů, výzkumníků, pečovatelů, umělců a specialistů na hry, aby definovali, jakou roli mohou deskové hry hrát v rámci jiné než farmakologické léčby. Jejich doporučení zdůraznila, že hry by měly především stimulovat kognitivní funkce, motivaci a pozitivní emoce, jakož i podporovat sociální interakce. V závislosti na druhu onemocnění a stupni jeho závažnosti je vhodné přizpůsobit úroveň obtížnosti hry tak, aby hráči neměli pocit porážky, ale naopak aby podpořila jejich úspěch. Tato doporučení byla aplikována na řadu her Access+. 

Deskové hry nepředstavují léčbu poruch mozku. Dělají toho mnohem více, protože pomáhají lidem žít lépe tím, že zlepšují kvalitu jejich života. Příjemnou zábavu při hře! 

Mathilde Tro

Mathilde Tro

Ředitelka Oddělení nefarmaceutické podpory – Korian (Francie)

Mathilde Tro nastoupila do koncernu Korian v únoru 2014, kdy studovala druhý ročník magisterského studia v oboru psychologie, se specializací na gerontologii. Tehdy již měla zkušenosti z několika pozic v pečovatelských ústavech pro seniory (EHPAD), centrech pro následnou péči a rehabilitaci (SSR) a kognitivně-behaviorálních odděleních (UCC). Pomáhala se zavedením terapeutické podpory založené na individuálních schopnostech pacienta v reakci na patologické stárnutí. Od roku 2021 vede Oddělení nefarmaceutické podpory.

english alt

Hra je důležitá v každém věku! Hrají si děti i dospělí, tak proč by si nemohli hrát starší lidé? Kvůli rozšířenému přesvědčení, že hry a hračky jsou určeny pouze pro děti, se může zdát, že použití tohoto nástroje u seniorů je nemyslitelné. Přesto mohou být hry velmi užitečným nástrojem při podpoře starších lidí s neurodegenerativními onemocněními. Když pečovatelé člověkem hru, rámec interakce vychází z této hry. V důsledku toho už nezáleží na tom, kdo je pečovatel a kdo je osoba vyžadující péči – oba jsou hráči, oba jsou si z hlediska pravidel rovni a jejich cílem není nic jiného, než užít si chvíli pohody. Jelikož je v rámci hry dovoleno dělat chyby, nepovažuje se to za selhání.  

« Hry jsou nástrojem, který stimuluje schopnosti a upřednostňuje zábavu a společnou hru. »

To platí, pokud je hra přizpůsobena schopnostem dané osoby. Toto přizpůsobení (spolu s přípravou) je klíčem k úspěšné hře všech zúčastněných. Hra může sloužit jako nástroj ke stimulaci a udržení schopností, a jakmile nemoc dosáhne velmi pokročilého stadia, může pomoci upřednostnit potěšení a společnou hru. Tento krok však může být záludný, pokud se v péči o danou osobu nepodaří vyhnout její infantilizaci. Starší lidé musí mít možnost nadále uplatňovat svou svobodnou vůli bez ohledu na své onemocnění a jeho vývoj. Měli by si tedy sami vybrat hru, kterou si chtějí zahrát, případně způsob, jakým ji chtějí hrát, a odborný pracovník by měl za pomoci her studia Access+ následovat jejich pokyny. 

Anick Pelletier

Anick Pelletier

Pedagožka-terapeutka s bakalářským titulem v oboru akademická a společenská adaptace

Anick Pelletier pracuje se studenty se zdravotním postižením nebo obtížemi s adaptací či učením (EHDAA) od roku 2003. Je zakladatelkou kliniky Optineurones a autorkou tréninkové metody OptiFex. Je také lektorkou a instruktorkou, autorkou publikace Guide des jeux de société pour apprendre en s‘amusant (Průvodce deskovými hrami k učení zábavnou formou), autorkou tří her, zakladatelkou kanálu OptiJeu na YouTube a iniciátorkou výzkumného projektu JEuMETACOGITE.

english alt

V dnešní době mají deskové hry v našich rodinných vztazích a přátelstvích své právoplatné místo. Výhody poskytované hrami jsou o to důležitější pro děti, protože pomáhají rozvíjet mnoho dovedností. 

Když dítě hraje deskovou hru, za předpokladu, že byla pečlivě vybrána (úroveň obtížnosti odpovídající jeho věku, vizuální přitažlivost, pocit úspěchu, zábava atd.), téměř okamžitě dojde k emocionálnímu otevření. Tato přirozená otevřenost umožňuje dítěti využívat své intelektuální a výkonné zdroje, aniž by nutně pociťovalo množství vynaloženého úsilí. Díky společenské povaze deskových her navíc tato zábavná činnost pomáhá dětem rozvíjet své sociální dovednosti. Musí prokázat flexibilitu tím, že jsou otevřené nápadům ostatních hráčů a přizpůsobují své reakce akcím ostatních hráčů a pravidlům hry. Děti se také učí zapojovat a posilovat své kognitivní a výkonné funkce, jakož i specifické dovednosti vyžadované hrou: ovládání emocí a impulzivity, plánování a organizování, paměť, jazykové nebo logické a matematické dovednosti atd. 

« Řada her Access+ je speciálně přizpůsobena k podpoře nápravy kognitivních poruch. »

Deskové hry se ukázaly být vynikajícím způsobem stimulace těchto funkcí, které mohou být u dětí s kognitivními, vývojovými nebo jinými poruchami nedostatečné. 

Jakmile se tento prostředek zábavy vhodně přizpůsobí, stává se velmi dobrým hodnoticím, aktivačním a nápravným nástrojem pro rozvoj dítěte.

Řada her Access+ je navržena tak, aby rodinám a lékařům pomohla těchto cílů dosáhnout. Obsahuje celou řadu her, které byly přizpůsobeny tak, aby se daly snáze hrát, a které slouží jako seznámení se společenskými hrami (zjednodušená pravidla, vizuální a hmatové přizpůsobení atd.). Tyto úpravy navíc snižují mentální zátěž (není nutné pracovat s několika prvky najednou) a umožňují hrát ve specifických kontextech. Tato řada her je výslovně přizpůsobena k podpoře nápravy specifických kognitivních, výkonných a sociálních poruch, poruch chování nebo poruch učení. Každý výtvor studia Access+ je proto dostatečně rafinovaný, aby dokázal snadno vyvolat emocionální otevření a okamžiky prostého potěšení a zároveň stimuloval určité funkce a dovednosti, které mohou být nedostačující, a nenásilně pracovat na jejich rozvoji. 

Cédric Gueyraud

Cédric Gueyraud

Doktor pedagogických věd, vedoucí francouzského národního školicího centra pro obory her a hraček (FM2J) a vedoucí lektor na univerzitách Lyon 1 a Lyon 2.

Cédric Gueyraud je ředitelem národního školicího střediska pro obory her a hraček (FM2J) a pořadatelem několika školení a přednášek pro odborníky a/nebo pečovatele, kteří chtějí používat hry při práci se zranitelnými osobami. Je autorem několika publikací, včetně disertační práce Jeu et maladie d’Alzheimer (Hry a Alzheimerova choroba).

english alt

Každý člověk může mít svou hravou stránku, ale pokud žije s postižením nebo se u něj rozvinula určitá onemocnění související s věkem, je pro pečovatele a zdravotníky obtížnější ji v něm probudit. 

Vzhledem k výhodám, které hry nabízejí, je důležité, aby k nim měli ti zranitelnější z nás přístup. Hraní her vytváří prostor pro svobodu, nezávislost a kreativitu, což podporuje prožívání pocitu naplnění. Pro odborníky a pečovatele jsou hry kulturním objektem, vzdělávací a terapeutickou podporou a společenskou hnací silou. Pro podporu těchto zájmů není třeba měnit účel hry. Naopak, čím zábavnější a hravější hra zůstává, tím větší pohodu a uspokojení ve hráčích vyvolává.

« Hraní her vytváří prostor pro svobodu, nezávislost a kreativitu, což podporuje prožívání pocitu naplnění. Hry fungují jako společenská hnací síla, kulturní objekt a vzdělávací a terapeutická podpora. »

Když se však zdravotníci a ošetřovatelé potýkají s určitými zranitelnostmi, mohou hře přiřadit nějaký vnější cíl a někdy ji učinit příliš vážnou nebo didaktickou. Volba vhodné hry také není vždy snadná. Aby kompenzovali obtížnost některých her, mohou mít tendenci chtít hráči pomoci… a ačkoli mají dobré úmysly, měli by mít na paměti, že „dobrá“ hra je vždy taková, kterou si hráč vybral sám nebo s níž souhlasil a která vyžaduje jen malou nebo žádnou pomoc zvenčí. 

Díky svým přizpůsobeným hrám posiluje řada Access+ sebevědomí a společenské uznání zranitelnějších osob tím, že jim dává příležitost k větší samostatnosti ve hrách s vysokou zábavnou hodnotou. Díky tomu si mohou i nadále užívat zábavy z her a využívat jejich výhod. 

Christophe Debien

Christophe Debien

Psychiatr působící v nemocnici

Christophe Debien je psychiatr podílející se na zavádění francouzského monitorovacího systému VigilanS. Také vede oddělení pro zavedení národní linky prevence sebevražd 3114, kterou provozuje centrum univerzitní nemocnice ve francouzském Lille.

english alt

Můžete hrát, abyste se léčili… ale určitě hrajte, abyste se uklidnili, posílili a rozvíjeli. 

To je pravděpodobně důvod, proč jsou hry jedním z mnoha usnadňujících nástrojů, které dennodenně používáme v pečovatelských službách, ať již k obnovení zanikajících vzpomínek, zlepšení narušené pozornosti a projekčních schopností nebo oživení unavené motoriky. 

Hry toho ale umí daleko víc: Vytvářejí okamžik sdílení, prostor, ve kterém na výkonu záleží mnohem méně než na vzájemné interakci. Hráči se učí rozpoznávat své vlastní emoce, přijímat je, vyjadřovat je a porovnávat je s pocity ostatních hráčů. Učí se spojovat věci dohromady, někdy se něco naučí i o sobě samých, a především se učí, jak budovat společné vzpomínky. Hry jsou způsobem úniku. Vytváří čas a prostor, v němž lze zapomenout nebo se vyrovnat s těžkým každodenním životem. 

« Můžete hrát, abyste se léčili… ale určitě hrajte, abyste se uklidnili, posílili a rozvíjeli. »

Nová řada her Access+ nezpřístupňuje zábavu z her pouze pečovatelům a osobám, o které pečují. Dělá toho mnohem víc: Umožňuje využívat hry jako součást péče tím, že je přizpůsobuje a přetváří tak, aby se všichni (rodiny, terapeuti i pacienti) mohli rozvíjet ve spojení s ostatními. 

Můžete hrát, abyste se léčili… ale určitě hrajte, abyste se uklidnili, posílili a rozvíjeli.